Tóm tắt gói bảo hiểm đã mua
Bạn đang chọn mua gói bảo hiểm sau đây:
Nhà Cung Cấp:Worldcare
Tình trạng hôn nhân:Độc thân
Thời gian của gói bảo hiểm 2019-05-23 - 2021-03-01
Chi phí:AUD 956,00 $
Thông tin Sinh Viên

Cơ sở Giáo Dục mà bạn đang theo học.

Nếu bạn chưa nhận được mã số sinh viên, vui lòng để trống phần này.

Chi tiết Gói Bảo hiểm

Bảo hiểm của bạn phải bắt đầu từ ngày bạn đến Úc, hoặc ngày bất kỳ gói bảo hiểm trước đó kết thúc (hoặc bị hủy bỏ).

Thông tin liên hệ
Điều Kiện