We've adjusted the start of your quote to be 2021-03-02, as we're unable to provide a quote from before then.
We've adjusted the end of your quote to be 2021-03-31, as we're unable to provide quotes for less than a month.

Báo giá của bạn

Người lớn: 1
Trẻ Em: 0
Gói bảo hiểm bắt đầu vào: 2021-03-02
Gói bảo hiểm kết thúc vào: 2021-03-31

37 $

39 $

39 $

42 $

42 $

44 $

Why Buy with Us?
Thanh toán OSHC của bạn với Cohort Go Payments và lưu lại.
Latest offer
Why Buy with Us?
Đáp ứng yêu cầu thị thực
Đáp ứng yêu cầu của chính phủ Úc về bảo hiểm du học sinh
Chọn mua trực tiếp qua website của chúng tôi
Điều trị nội trú
Tiện nghi chỗ ở
Tai nạn và Cấp Cứu
All hospitals Public and Agreement only All hospitals All hospitals Public and Agreement only Public and Agreement only
Ngoại trú và Hậu Phẫu
Dịch vụ chăm sóc bởi Bác Sĩ
100% of MBS 100% of MBS 100% of MBS 100% of MBS 100% of MBS 100% of MBS
Điều trị ngoại trú
Dịch vụ tư vấn tổng quát tiêu chuẩn
Agreement: 100% of cost
Non-Agreement: 100% of MBS
100% of MBS 100% of MBS 100% of MBS 100% of MBS 100% of MBS
Telehealth
100% of MBS 100% of MBS 85% of MBS 85% of MBS 85% of MBS 100% of MBS
Dịch vụ Chuyên Khoa
100% of MBS 85% of MBS 85% of MBS 85% of MBS 85% of MBS 100% of MBS
Bệnh lý và chụp X-Quang
100% of MBS 85% of MBS 85% of MBS 85% of MBS 85% of MBS 100% of MBS
Những Dịch Vụ Khác
Dịch vụ Xe Cứu Thương
Phẫu thuật cấy ghép bộ phận nhân tạo
Mua thuốc theo toa từ bác sĩ
$50 item limit
PBS co-payment (currently $41.30)
$300 person limit pa
$600 family limit pa
$50 item limit
PBS co-payment (currently $41.30)
$300 person limit pa
$600 family limit pa
$50 item limit
PBS co-payment (currently $41.30)
$300 person limit pa
$600 family limit pa
$70 item limit
$30 co-payment
$300 person limit pa
$600 family limit pa
$50 item limit
PBS co-payment (currently $41.30)
$300 person limit pa
$600 family limit pa
$50 item limit
PBS co-payment (currently $41.30)
$300 person limit pa
$600 family limit pa
Thời gian Chờ Đợi
Bệnh liên quan tới các vấn đề Thần Kinh đã có từ trước
2 Tháng 2 Tháng 2 Tháng 0 Tháng 2 Tháng 2 Months (waived)
Các dấu hiệu bệnh lý đã có từ trước
12 Tháng 12 Tháng 12 Tháng 12 Tháng 12 Tháng 12 Tháng
Sản khoa
12 Tháng 12 Tháng 12 Tháng 12 Tháng 12 Tháng 12 Tháng
Các dịch vụ khác
Chính Sách Hoàn Tiền
limited fees may apply no fees limited fees may apply limited fees may apply limited fees may apply no fees
Support Services
24-hr health and emergency
support line
24-hr health support line 24-hr health and emergency support line 24-hr health and emergency support line 24-hr in-person safety support
24-hr virtual doctor visits
24-hr student health and support line
Tư liệu về Gói bảo hiểm

Báo giá của bạn

Người lớn: 1
Trẻ Em: 0
Gói bảo hiểm bắt đầu vào: 2021-03-02
Gói bảo hiểm kết thúc vào: 2021-03-31
View Inclusions
Why Buy with Us?
Thanh toán OSHC của bạn với Cohort Go Payments và lưu lại.
Latest offer
Why Buy with Us?
Đáp ứng yêu cầu thị thực
Đáp ứng yêu cầu của chính phủ Úc về bảo hiểm du học sinh
Chọn mua trực tiếp qua website của chúng tôi
Điều trị nội trú
Tiện nghi chỗ ở
Tai nạn và Cấp Cứu
All hospitals
Ngoại trú và Hậu Phẫu
Dịch vụ chăm sóc bởi Bác Sĩ
100% of MBS
Điều trị ngoại trú
Dịch vụ tư vấn tổng quát tiêu chuẩn
Agreement: 100% of cost
Non-Agreement: 100% of MBS
Telehealth
100% of MBS
Dịch vụ Chuyên Khoa
100% of MBS
Bệnh lý và chụp X-Quang
100% of MBS
Những Dịch Vụ Khác
Dịch vụ Xe Cứu Thương
Phẫu thuật cấy ghép bộ phận nhân tạo
Mua thuốc theo toa từ bác sĩ
$50 item limit
PBS co-payment (currently $41.30)
$300 person limit pa
$600 family limit pa
Thời gian Chờ Đợi
Bệnh liên quan tới các vấn đề Thần Kinh đã có từ trước
2 Tháng
Các dấu hiệu bệnh lý đã có từ trước
12 Tháng
Sản khoa
12 Tháng
Các dịch vụ khác
Chính Sách Hoàn Tiền
limited fees may apply
Support Services
24-hr health and emergency
support line
Tư liệu về Gói bảo hiểm
View Inclusions
Why Buy with Us?
Thanh toán OSHC của bạn với Cohort Go Payments và lưu lại.
Latest offer
Why Buy with Us?
Đáp ứng yêu cầu thị thực
Đáp ứng yêu cầu của chính phủ Úc về bảo hiểm du học sinh
Chọn mua trực tiếp qua website của chúng tôi
Điều trị nội trú
Tiện nghi chỗ ở
Tai nạn và Cấp Cứu
Public and Agreement only
Ngoại trú và Hậu Phẫu
Dịch vụ chăm sóc bởi Bác Sĩ
100% of MBS
Điều trị ngoại trú
Dịch vụ tư vấn tổng quát tiêu chuẩn
100% of MBS
Telehealth
100% of MBS
Dịch vụ Chuyên Khoa
85% of MBS
Bệnh lý và chụp X-Quang
85% of MBS
Những Dịch Vụ Khác
Dịch vụ Xe Cứu Thương
Phẫu thuật cấy ghép bộ phận nhân tạo
Mua thuốc theo toa từ bác sĩ
$50 item limit
PBS co-payment (currently $41.30)
$300 person limit pa
$600 family limit pa
Thời gian Chờ Đợi
Bệnh liên quan tới các vấn đề Thần Kinh đã có từ trước
2 Tháng
Các dấu hiệu bệnh lý đã có từ trước
12 Tháng
Sản khoa
12 Tháng
Các dịch vụ khác
Chính Sách Hoàn Tiền
no fees
Support Services
24-hr health support line
Tư liệu về Gói bảo hiểm
View Inclusions
Why Buy with Us?
Thanh toán OSHC của bạn với Cohort Go Payments và lưu lại.
Latest offer
Why Buy with Us?
Đáp ứng yêu cầu thị thực
Đáp ứng yêu cầu của chính phủ Úc về bảo hiểm du học sinh
Chọn mua trực tiếp qua website của chúng tôi
Điều trị nội trú
Tiện nghi chỗ ở
Tai nạn và Cấp Cứu
All hospitals
Ngoại trú và Hậu Phẫu
Dịch vụ chăm sóc bởi Bác Sĩ
100% of MBS
Điều trị ngoại trú
Dịch vụ tư vấn tổng quát tiêu chuẩn
100% of MBS
Telehealth
85% of MBS
Dịch vụ Chuyên Khoa
85% of MBS
Bệnh lý và chụp X-Quang
85% of MBS
Những Dịch Vụ Khác
Dịch vụ Xe Cứu Thương
Phẫu thuật cấy ghép bộ phận nhân tạo
Mua thuốc theo toa từ bác sĩ
$50 item limit
PBS co-payment (currently $41.30)
$300 person limit pa
$600 family limit pa
Thời gian Chờ Đợi
Bệnh liên quan tới các vấn đề Thần Kinh đã có từ trước
2 Tháng
Các dấu hiệu bệnh lý đã có từ trước
12 Tháng
Sản khoa
12 Tháng
Các dịch vụ khác
Chính Sách Hoàn Tiền
limited fees may apply
Support Services
24-hr health and emergency support line
Tư liệu về Gói bảo hiểm
View Inclusions
Why Buy with Us?
Thanh toán OSHC của bạn với Cohort Go Payments và lưu lại.
Latest offer
Why Buy with Us?
Đáp ứng yêu cầu thị thực
Đáp ứng yêu cầu của chính phủ Úc về bảo hiểm du học sinh
Chọn mua trực tiếp qua website của chúng tôi
Điều trị nội trú
Tiện nghi chỗ ở
Tai nạn và Cấp Cứu
All hospitals
Ngoại trú và Hậu Phẫu
Dịch vụ chăm sóc bởi Bác Sĩ
100% of MBS
Điều trị ngoại trú
Dịch vụ tư vấn tổng quát tiêu chuẩn
100% of MBS
Telehealth
85% of MBS
Dịch vụ Chuyên Khoa
85% of MBS
Bệnh lý và chụp X-Quang
85% of MBS
Những Dịch Vụ Khác
Dịch vụ Xe Cứu Thương
Phẫu thuật cấy ghép bộ phận nhân tạo
Mua thuốc theo toa từ bác sĩ
$70 item limit
$30 co-payment
$300 person limit pa
$600 family limit pa
Thời gian Chờ Đợi
Bệnh liên quan tới các vấn đề Thần Kinh đã có từ trước
0 Tháng
Các dấu hiệu bệnh lý đã có từ trước
12 Tháng
Sản khoa
12 Tháng
Các dịch vụ khác
Chính Sách Hoàn Tiền
limited fees may apply
Support Services
24-hr health and emergency support line
Tư liệu về Gói bảo hiểm
View Inclusions
Why Buy with Us?
Thanh toán OSHC của bạn với Cohort Go Payments và lưu lại.
Latest offer
Why Buy with Us?
Đáp ứng yêu cầu thị thực
Đáp ứng yêu cầu của chính phủ Úc về bảo hiểm du học sinh
Chọn mua trực tiếp qua website của chúng tôi
Điều trị nội trú
Tiện nghi chỗ ở
Tai nạn và Cấp Cứu
Public and Agreement only
Ngoại trú và Hậu Phẫu
Dịch vụ chăm sóc bởi Bác Sĩ
100% of MBS
Điều trị ngoại trú
Dịch vụ tư vấn tổng quát tiêu chuẩn
100% of MBS
Telehealth
85% of MBS
Dịch vụ Chuyên Khoa
85% of MBS
Bệnh lý và chụp X-Quang
85% of MBS
Những Dịch Vụ Khác
Dịch vụ Xe Cứu Thương
Phẫu thuật cấy ghép bộ phận nhân tạo
Mua thuốc theo toa từ bác sĩ
$50 item limit
PBS co-payment (currently $41.30)
$300 person limit pa
$600 family limit pa
Thời gian Chờ Đợi
Bệnh liên quan tới các vấn đề Thần Kinh đã có từ trước
2 Tháng
Các dấu hiệu bệnh lý đã có từ trước
12 Tháng
Sản khoa
12 Tháng
Các dịch vụ khác
Chính Sách Hoàn Tiền
limited fees may apply
Support Services
24-hr in-person safety support
24-hr virtual doctor visits
Tư liệu về Gói bảo hiểm
View Inclusions
Why Buy with Us?
Thanh toán OSHC của bạn với Cohort Go Payments và lưu lại.
Latest offer
Why Buy with Us?
Đáp ứng yêu cầu thị thực
Đáp ứng yêu cầu của chính phủ Úc về bảo hiểm du học sinh
Chọn mua trực tiếp qua website của chúng tôi
Điều trị nội trú
Tiện nghi chỗ ở
Tai nạn và Cấp Cứu
Public and Agreement only
Ngoại trú và Hậu Phẫu
Dịch vụ chăm sóc bởi Bác Sĩ
100% of MBS
Điều trị ngoại trú
Dịch vụ tư vấn tổng quát tiêu chuẩn
100% of MBS
Telehealth
100% of MBS
Dịch vụ Chuyên Khoa
100% of MBS
Bệnh lý và chụp X-Quang
100% of MBS
Những Dịch Vụ Khác
Dịch vụ Xe Cứu Thương
Phẫu thuật cấy ghép bộ phận nhân tạo
Mua thuốc theo toa từ bác sĩ
$50 item limit
PBS co-payment (currently $41.30)
$300 person limit pa
$600 family limit pa
Thời gian Chờ Đợi
Bệnh liên quan tới các vấn đề Thần Kinh đã có từ trước
2 Months (waived)
Các dấu hiệu bệnh lý đã có từ trước
12 Tháng
Sản khoa
12 Tháng
Các dịch vụ khác
Chính Sách Hoàn Tiền
no fees
Support Services
24-hr student health and support line
Tư liệu về Gói bảo hiểm

^ Tất cả các tỷ lệ phần trăm ở trên chỉ áp dụng cho các lợi ích liên quan trong Danh Mục Phúc Lợi Y Tế. Các lợi ích này không được áp dụng cho phí tổn cấy ghép bộ phận nhân tạo. Tỷ lệ phần trăm phải chi trả khi cấy ghép bộ phận nhân tạo được liệt kê trong danh mục Điều tiết việc Phục Hình Nhân Tạo của Chính phủ Liên bang. Danh mục này được quyết định bởi Chính Phủ và các Cơ Quan Y Tế có thẩm quyền về việc định giá Dịch Vụ cho Bệnh Nhân không có Quốc Tịch Úc